Historický vývoj jízdních řádů MHD Žďár nad Sázavou

.

     Na této stránce naleznete kompletní a vyčerpávající popis vývoje jízdních řádů MHD Žďár nad Sázavou od doby zahájení provozu v roce 1957 po současnost (doplněný o fotokopie všech dosud použitých jízdních řádů od začátku provozu).
     Případné připomínky a náměty zasílejte na adresu mhd-zr@seznam.cz. Zejména se vítají fotokopie několika posledních zbývajících jízdních řádů (1957/58 a 1963/64).
     Provozovatelem těchto stránek je Volné sdružení "Za žďárskou MHD".
     Navštivte rovněž nezávislé internetové stránky o MHD Žďár nad Sázavou na adrese http://www.mhd-zr.xf.cz.


Jízdní řád 1957/58
    V průběhu platnosti tohoto jízdního řádu byla jeho změnou zavedena linka 09212, na které byl provoz zahájen od 1.10.1957. Jednalo se tedy o faktické zahájení provozu městské dopravy ve Žďáru nad Sázavou. Tento jízdní řád proto nebyl uveden v knižním jízdním řádu a nemohl být proto získán.

Jízdní řád 1958/59
    Spoje byly zařazeny do příměstské linky 09212 a sloužily zejména pro potřeby pokrytí přepravní poptávky zaměstnanců podniků Žďas a Tokoz se zohledněním jednotlivých pracovních směn. Všechny spoje byly zaváděny do páru pro opačné směry, jednalo se tedy o klasický tzv. kyvadlový jízdní řád.

Jízdní řád 1959/60
    V jízdním řádu linky 09212 nebyly změny v trasování, pouze byly upraveny časové polohy některých spojů při zachování jejich počtu.
    V jízdním řádu místní dopravy se ale objevují názvy zastávek, které v dnešní době mnohým žďárským občanům mnoho nenapoví. Rovněž je třeba se zmínit o trasování této linky.
    Linka začínala na nově otevřeném nádraží ČSD a vedla přes zastávku u „starého“ nádraží ČSD na křižovatku „Na Františku“. Zde se stáčela doprava a následovala další autobusová zastávka (dnešní „Dagmarky“, původně „Jednota“ podle nedaleké prodejny potravin na ulici Okružní). Z ulice 1. máje odbočovala do Veselské ulice a v tomto místě se nacházela zastávka „Vodárna“. Při příjezdu na náměstí odbočila u hostince (před Starou radnicí) doprava směrem k hotelu „Bílý lev“, kde se nacházela zastávka „Náměstí“. Dále pokračovala přes dnešní Havlíčkovo náměstí (zde zastávka „hotel Škoda“) po hlavní silnici směrem k podniku Tokoz. Na trase se nacházely zastávky „Jednota - ústředí“ (křižovatka Dolní ulice s tehdejší Kovářovou ulicí), „u Limlů“ (dnešní zastávka u zimního stadionu), „Botana“ (prostor před křižovatkou dnešních ulic Bezručova a Zelenohorská), „u Špilarů“ (dnešní zastávka Bezručova, u pily), „u brány“ (dnes zastávka „Zámek“).

Jízdní řád 1960/61
    Jízdní řád linky 09212 změnil charakter z dopravy místní na prodlouženou místní dopravu. Důvodem bylo prodloužení linky od podniku Tokoz ve směru Stržanov – Škrdlovice – Velké Dářko, pro nedělní spoje od nádraží ČSD i do Nového Města na Moravě. Jízdní řád linky rozdělen na dvě části, kdy část I odpovídala jízdnímu řádu z předcházejícího období platnosti, část II potom obsahovala i dva páry nedělních spojů pro přepravu cestujících do novoměstské nemocnice. Kromě zapracování nových zastávek do jízdního řádu se přejmenovaly zastávky „Nové nádraží“ na „Nádraží“, zastávky „Nádraží Hajčman“ na „Autobusové nádraží“ a zastávky „Botana“ na „OSP stolaři“. V jízdním řádu I byly zavedeny nové spoje, některé spoje byly prodlouženy až na zastávku „Nádraží“, jeden spoj byl veden jako zrychlený a pochopitelně se i upravily časové polohy spojů.

Jízdní řád 1961/62
    Od období platnosti tohoto jízdního řádu dochází k přečíslování linek, kdy se nově můžeme setkat s číslem linky 06978. Od tohoto jízdního řádu dochází k přejmenování většiny zastávek na území města, spoje jsou vedeny přes křižovatku u dnešní hlavní pošty a přes novou zastávku „Průmyslová škola“. Počet spojů zůstává zachován, dochází jen k drobné úpravě v časových polohách spojů.

Jízdní řád 1962/63
    Zde je jízdní řád linky 06978 uveden v krajském jízdním řádu jako souhrnný, jsou zde uvedeny pouze základní tarifní body. Opět dochází k drobné úpravě u některých spojů, což se týká i jejich celkového počtu.

Jízdní řád 1963/64
    V knižním (krajském) jízdním řádu nebyl uveden jízdní řád městské (resp. místní dopravy). Je zde sice vyhrazeno místo pro souhrnný jízdní řád, ale je tady umístěna reklama.

Jízdní řád 1964/65
    Zde se opět s menší přestávkou můžeme setkat s rozdělením spojů pro pracovní dny (tehdy i sobotu) v rámci linky 06978 a pro neděli (opět byly spoje prodlouženy do Nového Města na Moravě pro možnost návštěvy nemocnice) v rámci linky 06979. Změny v časových polohách a v počtech spojů jsou pouze málo významné.

Jízdní řád 1965/66
    V této době platnosti jde o první použití pojmu „městská“ doprava ve Žďáru nad Sázavou v jízdním řádu. Zvláštností je u zastávky Žďár n. Sáz., sport. stadion její obsluha na znamení, což se objevuje poprvé (a zároveň i naposledy). Ani u linky 06978, ani u linky 06979 nejsou významné změny v časových polohách spojů při zachování jejich počtu. Pouze u linky 06979 je zkomolen název obce Světnov.
Pozn.: některé spoje byly posíleny, což z jízdního řádu není patrné.

Jízdní řád 1966/67
    V jízdním řádu linky 06978 (směr tam a zpět) je patrný významný nárůst počtu spojů na lince, která byla prodloužena pro pět párů spojů až do Šlakhamrů. Objevuje se zde mezi zastávkami „Průmyslová škola“ a „Obchodní domy“ nová mezilehlá zastávka „u Ubrových“, která se nacházela nedaleko dnešní zastávky „Okresní úřad“. V tomto jízdním řádu se poprvé setkáváme s výraznou změnou v trasování jednotlivých spojů jedné linky. Pro zajímavost lze upozornit pro opačný směr linky 06978 na překlep, kdy je místo „Zelená Hora“ uvedeno „Zelená Nora“.
    U jízdního řádu linky 06979 pro nedělní spoje vypadla spojení do Nového Města na Moravě. U obou linek je patrný vliv rozšíření sídliště III, na což se reaguje zřízením 3 nových zastávek a přejmenováním jedné ze zastávek (původní zastávka) na stávající název „Dagmarky“.

Jízdní řád 1967/68
    V tomto jízdním řádu je již patrné rozdělení spojů do první skupiny, kde se jednalo o původní linku 06978 pro potřeby nejen zaměstnanců podniku Tokoz a Žďas, dále rovněž do druhé skupiny spojů pod linku 06978B, sloužících pro uspokojení přepravních potřeb zaměstnanců uvedených podniků. V průběhu platnosti jízdního řádu bylo 1.1.1968 otevřeno nové (stávající) autobusové nádraží.
Linka 06978:
    Ve směrování linky 06978 dochází v porovnání s jízdním řádem pro období platnosti 1966/67 ke změně v obsluze zastávek, kdy je obsluhována místo zastávky u průmyslové školy zastávka u lihovaru (dnes se nachází v tomto místě sídliště Libušín). Linka je v porovnání s jízdním řádem 1966/67 prodloužena z důvodu uzavírky silnice I/37 Škrdlovice – Vojnův Městec až do Karlova (pro pokrytí dělnické a žákovské frekvence). Jako novinka se zde objevuje pár spojů zaváděných pouze ve dnech školního vyučování, zrychlené spoje a 1 pár spojů mezi nádražím a náměstím.
    Spoje přestávají být zaváděny do páru, je zde patrný ústup od kyvadlového jízdního řádu s tím, že v turnusech řidičů autobusů se objevují cykly při kombinaci se spoji jiných linek.
Linka 06978B:
    Směrování linky 06978B je oproti dnešku odchylné a je zde menší počet zastávek; jako zvláštnost je vedení linky pouze od původního autobusového nádraží, poprvé je zde možno se setkat se zastávkou Žďár n. Sáz., Žďas rozc., která dnes není obsluhována vůbec a na rozdíl od jízdního řádu 06978 není obsluhována zastávka Žďár n. Sáz., Dagmarky.
    Z jízdního řádu je při jeho konstrukci zcela zřejmé zavádění spojů pouze pro potřeby zajištění přepravy zaměstnanců podniků Tokoz a Žďas v jednotlivých směnách, přičemž do jízdního řádu jsou zahrnuty i spoje ostatních jízdních řádů (de facto se jedná o tzv. souhrnný jízdní řád); v jízdním řádu je ještě opět na rozdíl od dneška patrná pravidelná pracovní doba i v sobotu.
    Na této lince je dodržen kyvadlový charakter dopravy, v jízdním řádu je patrná disproporce v párování spojů opačných směrů, způsobená posilováním některých spojů dalšími vozidly. I na této lince dochází k odchylce ve směrování spojů a zavedení dvou základních skupin spojů podle jejich směrování; zajímavostí je velmi časté vyloučení zastávky Žďár n. Sáz., sport. stadion, kdy cestující museli využít sousední zastávku Žďár n. Sáz., u lihovaru.

Jízdní řád 1968/69
    Charakteristickým znakem tohoto období je zapracování nového autobusového nádraží do všech jízdních řádů, v ostatních případech zůstal sled zastávek v jízdních řádech zachován. Časové polohy spojů linky 06978B byly s výjimkou spoje 16 zcela zachovány, větší změny jsou zřejmé u linky 06978, kde se částečně rozšířila nabídka přepravních služeb.
    Jako zajímavost je chybně uvedený příjezd spoje číslo 25 u linky 06978B do cílové zastávky Žďár n. Sáz. II, Tokoz, což se rovněž objevuje i u předchozího jízdního řádu pro období 1967/68.

Jízdní řád 1969/70
    V jízdním řádu 06978 se částečně upravilo trasování, protože bylo ukončeno zajíždění linky na zastávky Karlov a Karlov II. Jinak se lze setkat s drobnými úpravami v časových polohách a počtu spojů (zrušen například pár spojů mezi nádražím a náměstím).
    Na lince 06978B se poprvé připomíná skutečnost, že ve své podstatě se jedná částečně o souhrnný jízdní řád, ve kterém jsou uvedeny spoje některých příměstských linek mezi nádražím a podnikem Tokoz (klesl tedy počet spojů linky na pouhých 6 párů s tím, že se navíc vyznačily spoje jiných linek, jedoucích ve stejné trase, což dříve nebylo značeno). Kromě toho je zde patrná redukce počtu spojů v polední době (sobotní spoje) a odpoledne.

Jízdní řád 1970/71
    Naprostou novinkou je zavedení první oficiální linky městské dopravy ve Žďáru nad Sázavou číslo 06979, která po několika úpravách přetrvala dodnes a je dnes označena jako linka číslo 4, pro níž je typický okružní charakter její trasy.
    Na lince 06978 jsou opět patrné drobné úpravy, některé spoje byly provozovány v jiných dnech týdne; kromě toho je zřejmý drobný úbytek počtu spojů na lince a úpravy časových poloh spojů.
    U linky 06978B se změnily časové polohy některých spojů, jejich počet zůstal zachován.
    Pokud by se porovnalo trasování linky 06979 s dnešní linkou MHD číslo 4, tak na rozdíl od dnešního stavu po příjezdu na dnešní světelnou křižovatku „U Rybníčku“ odbočovaly spoje do ulice Smetanovy a pak pokračovaly k dnešní hlavní poště, kde byla zastávka Žďár n. Sáz. pošta, OÚNZ, poté Nádražní ulicí přes náměstí (rovněž zastávka) ulicí Horní po křižovatku s ulicí Nerudovou a po projetí této ulice navázaly na stávající trasu na ulici Novoměstská; nebyla rovněž obsluhována dnešní zastávka Libušínská ulice a navíc většina spojů byla od křižovatky „Na Františku“ trasována přes zastávku Žďár n. Sáz. pošta, OÚNZ. V jízdním řádu linky 06979 rovněž na rozdíl od dnešního stavu nelze nalézt charakter intervalové dopravy (dnes je interval 30 minut).

Jízdní řád 1971/72
    V jízdním řádu linky 06978 zůstává zachováno trasování i počet spojů, mění se pouze časové polohy vybraných spojů
    Na lince 06978B dochází opět k drobné redukci v počtu spojů při zachování jejich trasování. Mění se i časové polohy vedení tras spojů.
    Na lince 06979 je zachováno trasování spojů, zvyšuje se jejich počet. Rovněž se mění časové polohy tras spojů a dny, ve kterých jsou provozovány. Jako zajímavost slouží překlep (ASD) u tarifního bodu číslo 18.

Jízdní řád 1972/73
    K rozsáhlým změnám dochází právě v tomto jízdním řádu 1972/73. Změna se týká linky 06978, která se stává linkou příměstskou (pozn.: dále již nebude uváděna). Nově se zavádí linka městské dopravy 06979A a linka 06978B se mění na linku 06979B.
    V jízdním řádu linky 06979 se snížil počet spojů o 2, změnily se i časové polohy tras některých spojů.
    Na linku 06979A se převedly některé spoje z linky 06978. Z pohledu trasování je zde patrná podoba s dnešní linkou číslo 2; linka je prodloužena až k Pilské nádrži.
    V jízdním řádu linky 06979B se oproti lince 06978B uvádějí pouze kmenové spoje této linky a navíc se zde kromě úprav časových poloh spojů rozšířila nabídka o několik spojů navíc.

Jízdní řád 1973/74
    Pro tento rok dochází k přehození čísel linek městské dopravy mezi sebou, jak je patrné z dalšího textu:
    Linka číslo 06979 navazuje na předchozí číslo 06979B. Jsou zde doplněny dva nové tarifní body (u hřbitova a prům. škola). Kromě změn časových údajů je v odpoledních hodinách zaveden další spoj pro opačný směr.
    Linka číslo 06979A navazuje na předchozí číslo 06979. Kromě změn časových údajů je linka posílena o pět spojů.
    Linka číslo 06979B navazuje na předchozí číslo 06979A. Kromě změn v trasování spojů a časových poloh některých spojů byl redukován počet spojů o 1 pár v dopoledních hodinách.

Jízdní řád 1974/75
    V tomto roce opět dochází k plošné změně v číslování linek městské i příměstské dopravy, což je zřejmé z dalšího textu:
    Linka číslo 06979 se mění na linku 69781. Kromě změn časových poloh u spojů číslo 16 a 18 se jednotně u všech spojů mění dny, ve kterých jsou v provozu - svým charakterem odpovídá dnešní lince MHD číslo 1, zaváděnou rovněž pro potřeby zaměstnanců podniků Žďas a Tokoz (viz zastavení provozu v době celozávodní dovolené).
    Lince číslo 69790 linky 1 předchází jízdní řád 06979A. Tarifní body zůstávají zachovány, ostatní se mění.
    Lince číslo 69790 linky 2 předchází jízdní řád 06979B. Vedle úpravy časových údajů poloh spojů jsou nově zavedeny dva páry spojů (1 pár dopoledne, 1 pár v pozdních večerních hodinách).

Jízdní řád 1975/76
    Na lince 69781 se ruší zastávka „rozc. Vysočany“ a dochází k úpravě časových poloh některých spojů linky.
    V jízdním řádu 69790 linky 1 se také ruší zastávka „Vysočany, rozc.“, nově se zavádí dva spoje (dopoledne a pozdní večer) a dochází ke změně ve směrování některých spojů.
    V jízdním řádu 69790 linky 2 dochází pouze k úpravě časových poloh spojů linky.

Jízdní řád 1976/77
    Na lince 69781 byla zavedena nová zastávka „Žďas, rozc.“ a kromě změn časových poloh spojů byl provozován jeden pár spojů mezi nádražím a sídlištěm Vysočany v ranních hodinách a jeden spoj pro opačný směr v odpoledních hodinách.
    V jízdním řádu 69790 linky 1 byl kromě obvyklých drobných úprav zaveden jeden spoj v pozdních večerních hodinách.
    V jízdním řádu 69790 linky 2 bylo provedeno posunutí tras číslo 23 a 26 o 5 minut.
    V průběhu platnosti jízdního řádu 1975/76 byl jeho změnou (od 28.9.1975) zahájen provoz na lince z nádraží do Šlakhamrů, která měla číslo 69790 linka 3.

Jízdní řád 1977/78
    Na lince 69781 nedochází k žádným změnám, stále jsou zde zaváděny 3 skupiny spojů: přes sídliště III, přes náměstí nebo okolo průmyslové školy.
    V jízdním řádu číslo 69790 linky 1 nejsou významné změny, výčet zastávek je stejný jen s jediným rozdílem, že díky tiskařské chybě u zastávky Tč 8 vypadlo z názvu slovo „škola“.
    V jízdním řádu číslo 69790 linky 2 byla zavedena zastávka u sportovního stadionu a upraven časový údaj u spoje číslo 44.
    V jízdním řádu číslo 69790 linky 3 bylo pro poslední dva páry spojů zavedeno omezení pro jízdu ve svátky.

Jízdní řád 1978/79
    Na lince 69781 nebyla oproti jízdnímu řádu 1977/78 vůbec k žádna změna.
    Jízdní řád 69790 linky 1 se posílil jedním spojem v dopoledních hodinách, v ostatních případech jsou pouze drobné úpravy časových údajů; v jízdním řádu 69790 linky 2 veden spoj číslo 2 již od Pilské nádrže; v jízdním řádu 69790 linky 3 je spoj číslo 8 uspíšen, další změny zde nejsou.

Jízdní řád 1979/80
    Na lince 69781 byla posunuta zastávka Žďár nad Sáz, PŠ na novou zastávku Žďár nad Sáz., PŠ, rozc.; nová zastávka se nacházela na křižovatce dnešních ulic Neumanova a Studentská; navíc se vedle drobných úprav časových údajů jednotlivých spojů tato linka posílila o 3 páry spojů (dva v ranních a jeden v odpoledních hodinách).
    V jízdním řádu 69790 linky 1 byla jako u linky 69781 opět nahrazena zastávka Žďár nad Sáz, PŠ, navíc z jízdního řádu zcela vypadla zastávka Žďár nad Sáz, u lihovaru; linka byla posílena o tři spoje.
    Jízdní řád 69790 linky 2 se posílil jedním párem spojů v ranních hodinách, z tohoto důvodu se změnily časové polohy spojů v tomto denním období; v jízdním řádu 69790 linky 3 jsou pouze změny časových poloh některých spojů.

Jízdní řád 1980/81
    Na lince 69781 nastaly změny u některých tarifních bodů linky, kdy byly zavedeny nové zastávky Žďár nad Sáz, rozc., OÚNZ, Žďár nad Sáz, Žďas a Žďár nad Sáz, Vysočany, byt ČSD; místo zastávky MHD Žďár nad Sáz, u lihovaru se používala zastávka Žďár nad Sáz, u teplárny. Linka byla posílena čtyřmi páry spojů pro pokrytí přepravních požadavků zaměstnanců podniku Žďas. Nově zřízená zastávka Žďár nad Sáz, rozc., OÚNZ se nacházela na ulici Smetanova poblíž dnešní křižovatky s ulicí Nádražní (krátká část osy ulice Nádražní byla původně z důvodu provozování „staré“ železniční stanice vedena odchylně).
    V jízdním řádu 69790 linky 1 se stal ze spoje číslo 8 spoj okružní, zastávka Žďár nad Sáz., IV byla přejmenována na Žďár nad Sáz., sídliště u PŠ a zastávka Žďár nad Sáz., IV, prům. rozc. posunuta na Žďár nad Sáz., PŠ, rozc.; další změny zde nejsou.
    V jízdním řádu 69790 linky 2 byla zavedena nová zastávka Žďár nad Sáz., rozc., OÚNZ; nabídka spojů byla rozšířena o jeden pár v pozdních večerních hodinách v trase mezi nádražím a Vysočany. V jízdním řádu 69790 linky 3 byla zavedena nová zastávka Žďár nad Sáz., rozc., OÚNZ; na lince se pouze upravily časové polohy tras některých spojů.

Jízdní řád 1981/82
    Na lince 69781 se přejmenovala zastávka Žďár nad Sáz., u hřbitova na Žďár nad Sáz., rozc. Convent; opět se dílčím způsobem upravily časové údaje, resp. trasování spojů.
    V jízdním řádu 69790 linky 1 se přejmenovaly zastávky z Žďár nad Sáz., OÚNZ na Žďár nad Sáz., OÚNZ rozc. a z Žďár nad Sáz., PŠ rozc. na Žďár nad Sáz., prům. škola; navíc byla vložena zastávka Žďár nad Sáz., u teplárny. Kromě změn časových údajů byla nabídka přepravy na lince rozšířena o dva spoje (ranní a dopolední období).
    V jízdním řádu 69790 linky 2 byl veden spoj číslo 28 ze zastávky Žďár nad Sáz., nádr. ČSAD, ČSD místo ze zastávky Žďár nad Sáz., rozc. Žďas; jiné změny zde nejsou.
    V jízdním řádu 69790 linky 3 jsou změny v tarifních bodech: místo zastávky Hamry, škola se zde můžeme poprvé setkat s novými zastávkami Hamry, u MNV a Hamry, kulturní dům; uvedená změna neměla vliv na prodloužení celkových jízdních dob spojů.

Jízdní řád 1982/83
    Z politických důvodů bylo nařízeno, že všechny linky MHD (s výjimkou linky 2 jízdního řádu 69790) musí mít jako jeden z tarifních bodů zastávku Žďár nad Sáz., ONV.
    Na lince 69781 je vidět větší změna u jednotlivých tarifních bodů, kdy již nebyly používány zastávky Žďár nad Sáz., PŠ, rozc., Žďár nad Sáz., rozc. Convent, Žďár nad Sáz., sídliště u PŠ; nově se zde objevují zastávky Žďár nad Sáz., ONV a Žďár nad Sáz., PŠ. V ranních hodinách byl zrušen jeden pár spojů, vedený v pracovních dnech, nově byl zaveden spoj, jezdící ve dnech školního vyučování. Další redukce spojů nastala v odpoledních a večerních hodinách, jinak se jedná pouze o úpravy časových údajů.
    V jízdním řádu 69790 linky 1 je kompletně změněno trasování (linka již není okružní), přičemž jako novinka se zde pod Tč1 objevuje i dnešní zastávka Brněnská (zde Žďár nad Sáz., ZSS), pod Tč 6 dnešní zastávka Okružní, dolní (zde Žďár nad Sáz., III, mat. škola), pod Tč 7 dnešní zastávka Okružní, rozc. Hamry (zde Žďár nad Sáz., III, rozc. Hamry) a pod Tč 8    dnešní zastávka Okružní, horní (zde Žďár nad Sáz., III, okružní horní). Navíc zcela nově a zároveň i naposledy se zde objevuje zastávka Žďár nad Sáz. IV, konečná (dnešní ulice Wolkerova). Jako zajímavost může u linky sloužit dnešní srovnání počtu spojů, které obsluhovaly jednotlivé zastávky v tomto jízdním řádu, s dnešní linkou číslo 3 ve směru „Vodojem“.
    V jízdním řádu 69790 linky 2 nebyla žádná změna. V jízdním řádu 69790 linky 3 se kromě úpravy některých časových údajů zavedl nový spoj v ranních hodinách, jezdící ve dnech školního vyučování.

Jízdní řád 1983/84
    Od tohoto jízdního řádu dochází k rozsáhlé změně v jízdních řádech 69790: okružní linka MHD mění své očíslování z 1 na 4, nově se objevuje linka MHD, končící svoji jízdu na sídlišti Pod vodojemem, označená jako 1. Jako novinka je i posunutí původní zastávky Žďár nad Sáz., rozc., OÚNZ na nové místo, kde vznikla zastávka Žďár nad Sáz., pomník RA (pozn.: RA znamená Rudoarmějce); tato zastávka se nacházela na dnešní ulici Strojírenská poblíž křižovatky s dnešní ulicí Nádražní.
    Z politických důvodů bylo opět nařízeno, že všechny linky MHD (s výjimkou linky 3 jízdního řádu 69790) musí mít jako jeden z tarifních bodů zastávku Žďár nad Sáz., ONV. Žádná z linek MHD neobsluhovala původní zastávku Žďár nad Sáz., náměstí (včetně všech spojů linky 69781).
    Na lince 69781 je větší změna u jednotlivých tarifních bodů, kdy již nebyly používány zastávky Žďár nad Sáz., rozc., OÚNZ a Žďár nad Sáz., PŠ; zároveň se přejmenovaly zastávky Žďár nad Sáz., u teplárny na Žďár nad Sáz., ul. Tobiášova. Na lince 69781 se taktéž (vedle změn časových údajů) projevily úpravy u jednotlivých spojů, kdy byla redukována jejich nabídka v večerních hodinách (1 spoj); trasa spoje č.29 byla prodloužena.
    Jízdní řád 69790 linka 1 je částečně obměněn, poprvé je zde oficiálně zmiňována obsluha sídliště „Pod vodojemem“. Linka nyní jako ostatní linky nově obsluhuje zastávku Žďár nad Sáz., pomník RA místo Žďár nad Sáz., OÚNZ, rozc.; opět přestává obsluhovat větev okolo průmyslové školy a větev na sídlišti III (dnešní ulice Okružní) – naopak nově se můžeme setkat s větví přes Dagmarky (okolo hlavní pošty). Tomu všemu odpovídají i změny časových údajů jednotlivých spojů.
    V jízdním řádu 69790 linky 2 lze nalézt změny v tarifních bodech, kdy byly vypuštěny zastávky Žďár nad Sáz., rozc., OÚNZ, Žďár nad Sáz., náměstí a Žďár nad Sáz., u teplárny; nově zde můžeme nalézt zastávky: Žďár nad Sáz., pomník RA, Žďár nad Sáz., u pošty, Žďár nad Sáz. III, obch.domy, Žďár nad Sáz., ONV a Žďár nad Sáz. IV., prům. škola; navíc byl upraven název zastávky Žďár nad Sáz. III, Dagmarky. Počet spojů jízdního řádu 69790 linky 2 zůstal zachován, vedle toho se ale k upravily časové údaje v souvislosti s kompletním přetrasováním spojů v úseku aut. nádraží - Vysočany.
    V jízdním řádu 69790 linky 3 byly vypuštěny zastávky Žďár nad Sáz., rozc., OÚNZ, Žďár nad Sáz., náměstí a Žďár nad Sáz., ONV; nově byly zapracovány zastávky Žďár nad Sáz., pomník RA, Žďár nad Sáz., u pošty, Žďár nad Sáz. III, Dagmarky (ostatní změny názvů 2 zastávek jsou nepodstatné). Na lince jsou pouze dílčí úpravy časových údajů (zejména z důvodu změny odjezdů spojů opačného směru z výchozí zastávky).
    Nový jízdní řád 69790 linky 4 navazuje na původní linku 1 stejného jízdního řádu 69790 z doby platnosti 1981/82; trasa linky však byla zcela přepracována tak, že v podstatě s jednou výjimkou (dnešní obsluha zastávky Libušínská ul.) kopíruje současnou situaci; pro doplnění lze ještě uvést, že polohy těchto zastávek odpovídají i polohám dnešních (i když přejmenovaných) zastávek (dnes již ale neexistuje žádná zastávka v místě původní zastávky Žďár nad Sáz., pomník RA). Kromě změn časových údajů zde byly zavedeny 2 nové spoje; jako zajímavost může sloužit i to, že v porovnání s dnešními 25-minutami včetně obsluhy zastávky Libušínská ulice se tehdy pohybovaly jízdní doby na lince v rozpětí 18-20 minut.

Jízdní řád 1984/85
    Na lince 69781 byl zrušen zrychlený spoj číslo 30, jinak beze změny. V jízdním řádu 69790 linky 1 jsou změny u spoje 47, u spoje 26 byla změna trasy, spoj číslo 28 byl uspíšen a spoj číslo 48 zrušen.
    V jízdním řádu 69790 linky 2 dochází k velké změně v tarifních bodech, kdy nyní byly spoje vedeny dvěmi trasami přes sídliště III nebo přes náměstí; všechny spoje na rozdíl od předcházejícího jízdního řádu neobsluhovaly zastávku Žďár nad Sáz. IV, prům.škola, ale byly vedeny přes zastávku Žďár nad Sáz., ul. Tobiášova (celkově dochází k nárůstu o celkem 2 páry spojů).
    V jízdním řádu 69790 linky 3 byly vypuštěny zastávky Žďár nad Sáz., u pošty a Žďár nad Sáz. III, Dagmarky, nově se začaly obsluhovat zastávky Žďár nad Sáz., závod ČSAD, Žďár nad Sáz., SNB, Žďár nad Sáz., náměstí a Žďár nad Sáz., ONV; kromě dílčích úprav časových údajů u některých spojů byl zaveden po poledni nový pár spojů.
    V jízdním řádu 69790 linky 4 byly posunuty trasy spojů číslo 16, 17, 18 a 40; u posledního spoje číslo 44 se zkrátila trasa, kdy spoj nyní končil na zastávce Žďár nad Sáz. III, Okružní dolní.

Jízdní řád 1985/86
    Na lince 69781 se upravují časové údaje u spojů číslo 23 a 8; spoje 29 a 22 obsluhovaly navíc zastávku Žďár nad Sáz., aut. nádr. Dále na lince 69781 je v tarifních bodech pro opačný směr tisková chyba, kdy je místo zastávky Žďár nad Sáz. III, obch. domy uveden název Žďár nad Sáz. (tato zastávka je navíc uvedena dvakrát a v každém ze směrů je využíván pouze jeden z těchto tarifních bodů).
    V jízdním řádu 69790 linky 1 začínala resp. končila trasa spojů číslo 7 a 6 již na zastávce Žďár nad Sáz., ZSS, trasa spojů 23, 29, 33, 41, 47, 8, 24, 26, 28 a 30 byla posunuta.
    V jízdním řádu 69790 linky 2 bylo zavedeno jednotné trasování, přičemž pouze 3 spoje vynechávaly smyčku přes zastávku Žďár nad Sáz., Dagmarky; kromě posunutí tras některých spojů nejen z důvodu změny jejich trasování byl zaveden odpoledne jeden pár spojů.
    V jízdním řádu 69790 linky 3 byla posunuta trasa spojů číslo 9, 15, 23, 12, 14, 18, 20, 24 a 28; jiné změny zde nejsou.
    V jízdním řádu 69790 linky 4 byla pouze posunuta trasa některých spojů.

Jízdní řád 1986/87
    V jízdních řádech byla z  důvodu bezpečnosti silničního provozu na základě rozhodnutí SNB zrušena zastávka Žďár nad Sáz., pomník RA. Na lince 69781 byla uváděna pro oba směry vždy jen jednou zastávka Žďár nad Sáz. III, obch. domy, jinak dochází pouze k několika úpravám časových údajů u některých spojů,
    V jízdním řádu 69790 linky 1 jsou kromě zrušené zastávky Žďár nad Sáz., pomník RA přetrasovány všechny spoje, které byly nyní vedeny přes zastávky Žďár nad Sáz., náměstí a Žďár nad Sáz., u hřbitova místo přes zastávky Žďár nad Sáz. IV, PŠ rozc. a Žďár nad Sáz. IV, sídliště u PŠ; zastávka Žďár nad Sáz., ZSS byla přejmenována na Žďár nad Sáz., Agrostav a opět byly posunuty trasy některých spojů.
    V jízdním řádu 69790 linky 2 byla zrušena zastávka Žďár nad Sáz., pomník RA; kromě časového posunutí některých spojů byly urychleny spoje číslo 3 a 39, které neobsluhovaly zastávky Žďár nad Sáz., rozc. Žďas a Žďár nad Sáz., Dagmarky.
    V jízdním řádu 69790 linky 3 byla zrušena zastávka Žďár nad Sáz., pomník RA a upraveny názvy zastávek v Hamrech. Vedle úpravy časových údajů byl zaveden nový pár spojů v ranních hodinách a zrušen ranní spoj, jezdící ve dnech školního vyučování.
    V jízdním řádu 69790 linky 4 byla zrušena zastávka Žďár nad Sáz., pomník RA a kromě posunutí tras několika spojů byl zaveden ráno nový zrychlený posilový spoj, jezdící v pracovních dnech.

Jízdní řád 1987/88
    Na lince 69781 kromě změn časových údajů některých spojů byla provedena změna trasování spoje číslo 12, který navíc obsluhoval zastávky Žďár nad Sáz., Vysočany, byt. ČSD, Žďár nad Sáz., Vysočany I a Žďár nad Sáz., ul. Tobiášova.
    V jízdním řádu 69790 linky 1 nebyla žádná změna. V jízdním řádu 69790 linky 2 byla zrušena zastávka Žďár nad Sáz., u pošty; kromě posunutí časových údajů některých spojů byl nově zaveden v pozdních večerních hodinách spoj číslo 45.
    V jízdním řádu 69790 linky 3 se pouze mění časové údaje u několika spojů.  V jízdním řádu 69790 linky 4 byly posunuty trasy spojů číslo 35 a 42.

Jízdní řád 1988/89
    Na lince 69781 byly pouze v odpoledních hodinách zrušeny dva páry spojů, jinak beze změn. V jízdním řádu 69790 linky 1 byla zavedena nová zastávka Žďár nad Sáz., ubytovna MěNV (dnešní zastávka Horní, hotel FIT) a byly posunuty trasy spojů číslo 1, 21, 2 a 25 (pozn.: u spoje 10 se opět chybně objevuje u zastávky Žďár nad Sáz., rozc. Žďas místo vlnovky svislá čára).
    V jízdním řádu 69790 linky 2 byla zavedena nová zastávka Žďár nad Sáz., Leninova (dnes na ulici Nádražní před jejím zaústěním na náměstí Republiky – „u Čedoku“), ve večerních hodinách byly dva páry spojů opožděny (pozn.: z důvodu tiskové chyby se dvakrát na lince objevuje spoj číslo 38 místo 38 a 48, resp. 38 a 14).
    V jízdním řádu 69790 linky 3 byly pouze opožděny spoje číslo 17, 20 a 22. V jízdním řádu 69790 linky 4 dochází k časovému posunu tras některých spojů.

Jízdní řád 1989/90
    Na lince 69781 se objevuje tarifní bod 5 pouze v opačném směru, který je v tomto jízdním řádu této linky novinkou, kromě změn v časových údajích dochází ke změnám i v trasování spojů 5, 6 a 10.
    V jízdním řádu 69790 linky 1 byl uspíšen spoj číslo 23, jiné odchylky zde nejsou. V jízdním řádu 69790 linky 2 jsou v opačném směru přečíslovány spoje a uspíšen jeden večerní spoje o 100 minut.
    V jízdním řádu 69790 linky 3 byla kromě několika změn časových údajů u některých spojů zavedena navíc i zastávka Žďár nad Sáz., ubytovna MěNV. V jízdním řádu 69790 linky 4 byly na sídlišti III přejmenovány názvy dvou zastávek a také i ještě byly uspíšeny spoje číslo 22 a 33.

Jízdní řád 1990/91
    Na lince 69781 se v opačném směru obsluhuje v rámci nového spoje číslo 30 nová zastávka Žďár nad Sáz., závod ČSAD, spoj číslo 6 má dřívější příjezd na konečnou zastávku.
    V jízdním řádu 69790 linky 1 se pouze upravují časové údaje u spojů číslo 19, 33, 20 a 34.
    V jízdním řádu 69790 linky 2 se opět pouze upravují časové údaje u spojů číslo 11, 35, 37, 14, 38 a 40.
    V jízdním řádu 69790 linky 3 jsou pouze upraveny časové údaje u spoje číslo 11 a v jízdním řádu 69790 linky 4 totéž pouze u některých spojů.

Jízdní řád 1991/92
    Od tohoto roku začal být kromě krajského jízdního řádu (JŘ) vydáván i JŘ okresní. V souvislosti se vznikem samostatné obce Hamry nad Sázavou byla linka 69790/3 od tohoto JŘ již linkou příměstskou (číslo 69702); původní linka 69790/1 se stala linkou 69790/3.
    Na lince 69781 byly upraveny časové údaje u některých spojů a rovněž spoj číslo 3 začínal svoji jízdu na zastávce Žďár nad Sáz., u hřbitova; zastávka Žďár nad Sáz., ul. Tobiášova byla přejmenována na Žďár nad Sáz., ul. Wonkova a zastávka Žďár nad Sáz., ONV na Žďár nad Sáz., okres. úřad.
    V jízdním řádu 69790 linky 2 byla přejmenována zastávka Žďár nad Sáz., Leninova na Žďár nad Sáz., ul. Nádražní a upraveny časové údaje u spoje číslo 30. V jízdním řádu 69790 linky 3 (doposud linky 1) byla přejmenována zastávka Žďár nad Sáz., ONV na Žďár nad Sáz., okres. úřad a všechny spoje byly provozovány již pouze v pracovních dnech.
    V jízdním řádu 69790 linky 4 byla přejmenována zastávka Žďár nad Sáz., SNB na Žďár nad Sáz., policie, zastávka Žďár nad Sáz., ul. Tobiášova byla přejmenována na Žďár nad Sáz., ul. Wonkova, zastávka Žďár nad Sáz., ONV na Žďár nad Sáz., okres. úřad, zastávka Žďár nad Sáz., Marxova na Žďár nad Sáz., Okružní horní a zastávka Žďár nad Sáz., Engelsova na Žďár nad Sáz., Okružní dolní.

Jízdní řád 1992/93
    Linka 69790/2-4 byla přečíslována na linky 69792, 69793 a 69794.
    Na lince 69781 je v souvislosti se zřízením pěší zóny na ulici Nádražní zrušena zastávka Žďár nad Sáz., nám. a nahrazena zastávkou Žďár nad Sáz., u pošty; nově je zavedena zastávka Žďár nad Sáz., prům. škola a v jízdním řádu je také patrná silná redukce počtu spojů.
    Na lince 69792 je opět v souvislosti se zřízením pěší zóny na ulici Nádražní provedeno přesměrování spojů do dvou základních směrů (přes sídliště III a okolo hotelu Fit) při zachování celkového počtu spojů na lince s úpravou jejich časových poloh.
    Na lince 69793 dochází k přejmenování zastávky (ubytovna MěÚ na hotel Fit) a k rozsáhlé redukci počtu spojů.
    Na lince 69794 dochází kromě změn několika časových údajů ke změně číslování spojů (používány správně pouze lichá čísla - poměrně nepřehledné přečíslování) a k redukci 1 spoje.

Jízdní řád 1993/94
    Linka 69781 byla zrušena a její spoje byly po úpravách přesunuty na linky 69780 (4 spoje) a 69793 (7 spojů) – ostatní spoje byly zrušeny bez náhrady.
    Na lince 69792 byly provedeny pouze úpravy časových údajů.
    Na linku 69793 byly převedeny některé spoje z původní linky 69781, proto se lze setkat s novým segmentem JŘ ve směru na zastávku Žďár nad Sáz., závod Tokoz. Na lince 69793 byla jedním párem spojů obsluhována nová zastávka Žďár nad Sáz., Žďas a jedním párem nově zřízená zastávka Žďár nad Sáz., Klafárek.
    Na lince 69794 byly provedeny změny časových údajů u některých spojů a byla provedena jejich redukce o 5 spojů.

Jízdní řád 1994/95
    Spoje z linky 69793 ve směru k Tokozu byly přesunuty na linku 69780 přes určitou redukci jejich počtu (důvodem bylo u cestujících umožnění platby podle běžných linkových tarifů, ne tedy jízdného MHD).
    Na lince 69792 se upravují časové údaje u spoje číslo 46. Na lince 69793 po přesunutí spojů do Tokozu byly na některých spojích provedeny drobné úpravy časových údajů nebo i trasy (spoj číslo 15). Na lince 69794 byl zrušen spoj číslo 61 a provedeny úpravy časových údajů u vybraných spojů.

Jízdní řád 1995/96
    Od tohoto jízdního řádu dochází ke změně názvu dopravce a s tím spojené změně čísel linek MHD.
Na linku 845001 přechází spoje z linky 69780, vedoucí pouze v obvodu MHD, doplněné spojem číslo 9 z linky 69793 a zrychleným spojem mezi autobusovým nádražím a Vysočany.
    Na linku 845002 přechází spoje z linky 69792, přičemž z pochopitelných důvodů dochází ke změně názvu zastávky z Žďár nad Sáz., závod ČSAD na Žďár nad Sáz., ZDAR, a.s. Na lince dochází k drobným změnám v časových údajích u spojů, jejichž počet ale zůstal zachován.
    Na linku 845003 přechází spoje z linky 69793 s upravenými časovými údaji a doplněné jedním párem spojů ráno (zrychlený spoj) a dopoledne v opačném směru. Na lince jako novinka je 9 spojů určených i pro obsluhu zcela nové zastávky Žďár nad Sáz., CANSTAR, tedy nově vznikající průmyslové zóny; na lince se lze setkat i se třemi nově obsluhovanými zastávkami, naopak byla úplně zrušena zastávka Žďár nad Sáz., Klafárek.
    Na linku 845004 přechází spoje z linky 69794, kromě již uvedené změny názvu zastávky Žďár nad Sáz., závod ČSAD je obsluhována i nově zřízená zastávka Žďár nad Sáz. I, ul. Libušínská. Počet spojů na lince zůstává zachován, všechny spoje se dvěmi výjimkami jsou ale zařazeny do 30-ti minutového taktového intervalu, což je zde naprostá novinka.

Jízdní řád 1996/97
    Na lince 845001 je patrné podstatné rozšíření nabídky spojů v ranních, odpoledních hodinách, po jednom páru spojů nově i v pozdních večerních hodinách.
    Na lince 845002 byla provedena redukce 5-ti párů spojů s tím, že podobně jako linka 845004 v předcházejícím jízdním řádu byly všechny spoje zapracovány do hodinového taktu, přičemž byl nyní více preferován směr přes náměstí než přes sídliště III.
    Na lince 845003 byl pouze opožděn spoj číslo 12 o 60 minut, spoj číslo 1 končil svoji jízdu již na zastávce Žďár nad Sázavou, CANSTAR, jinak žádné jiné změny zde nejsou.
    Na lince 845004 byl zrušen spoj číslo 19 a přejmenována zastávka Žďár nad Sáz., rozc. Žďas na Žďár nad Sáz., u Hajčmanů.

Jízdní řád 1997/98
    Na lince 845001 nově zastavoval spoj číslo 10 též na zastávkách Žďár nad Sáz., hotel FIT a Žďár nad Sáz., ZDAR a.s. Na lince 845002 byla přejmenována zastávka Žďár nad Sáz., rozc. Žďas na Žďár nad Sáz., u Hajčmanů.
    Na lince 845003 byly přejmenovány zastávky Žďár nad Sáz., Agrostav a Žďár nad Sáz., CANSTAR na nové názvy Žďár nad Sáz., Brněnská a Žďár nad Sáz., Bauer.
    Na lince 845004 dochází ke změně provozování v jednotlivých dnech týdne (změny značek) u spojů 7, 43 a 47.

Jízdní řád 1998/99
    Na lince 845001 byly prodlouženy trasy spojů 5, 15, 17, 16 a 20, kdy spoje 17 a 16 nově zajížděly na novou zastávku MHD Žďár nad Sázavou, Stržanov. Na lince 845002 byly mimo takt v opačném směru do jízdního řádu v ranním období zahrnuty dva spoje.
    Na lince 845003 zůstal počet spojů zachován, pouze se upravují časové údaje u některých spojů. Na lince 845004 se mění doba provozování u spoje číslo 7.

Jízdní řád 1999/2000
    Od tohoto jízdního řádu dochází ke komplexnímu přejmenování všech zastávek MHD; důvodem je přechod na zpracování jízdních řádů za použití nového software.
    Na lince 845001 byl zrušen spoj číslo 14 bez náhrady. Na lince 845002 byla prodloužena trasa spoje číslo 8, který začínal svoji jízdu již na zastávce Závod TOKOZ.
    Na lince 845003 byla u spojů v trase (Brněnská -) Autobusové nádraží – Vodojem, Jamborova změna u časových údajů u spojů 17 a 18; jinak byla provedena redukce 3 spojů na úseku Autobusové nádraží –  Jamská. Na lince 845004 nebyla provedena žádná změna.
    Nově se zavádí linky 845005 (periodický provoz – hodinový takt) a 845006 (zde zatím na otestování pouze dva páry spojů).

Jízdní řád 2000/01
    Na lince 845001 je po roční přestávce v opačném směru znovu obnoven spoj číslo 10, jezdící ve dnech školního vyučování. Na lince 845002 nejsou žádné změny a na lince 845003 byly zrušeny 2 zrychlené spoje mezi zastávkami Autobusové nádraží a Jamská (od konce září byl změnou zaveden ve večerních hodinách 1 pár spojů).
    Na lince 845004 nedochází k žádným změnám, na okružní lince 845005 spoje číslo 1 a 13 jednou zajížděly i na zastávku Brněnská.
    Na lince 845006 byla rozsáhlým způsobem rozšířena nabídka spojů, kdy u provozování spojů byly rozlišeny pracovní dny od dnů víkendových (zde navíc rozdíl u letního a zimního období), nově byly některými spoji obsluhovány i zastávky Zámek, Závod TOKOZ  a Pilská nádrž. Na jaře (1.3.2001) ale byla provedena rozsáhlá redukce spojů na lince.
    Nově a oficiálně se pro zimní období zavádí linka 845007.

Jízdní řád 2001/02
    Od tohoto jízdního řádu se pro ulehčení počítačového zpracování jízdních řádů mění většina značek u spojů ze symbolů na tzv. negativní číslice. Jízdní řád neplatí jako vždy na zhruba 12 měsíců, ale až do poloviny prosince 2002. Zastávka Žižkova, obchodní domy je přejmenována na správnější název Brodská, obchodní domy. V průběhu platnosti jízdního řádu (od 1.3.2002) se uskutečnily změny na linkách 1 (jeden spoj přesunut na linku 6), 3 (redukce 2 párů spojů na sídliště „Vodojem“) a 6 (redukce drtivé většiny spojů, na lince prakticky zastaven provoz).
    V jízdním řádu linky 845001 je opět po roce zrušen spoj číslo 10, jezdící ve dnech školního vyučování; spoj 6 zastavuje na zastávce Wonkova ulice místo Studentská, prům. škola. V jízdním řádu linky 845002 není žádná změna.
    Na lince 845003 je zaveden ve večerních hodinách jeden pár spojů pro obsluhu zastávky Jamská a na lince 845004 není žádná změna.
    Na lince 845005 změny časových údajů u posledních dvou zastávek (vše o 2 minuty dříve), na lince 845006 kromě redukce v již předchozím jízdním řádu byla zavedena nová zastávka Sychrova ulice. Na lince 845007 není žádná změna.

Jízdní řád 2002/03
     Od tohoto jízdního řádu, resp. přesněji již od 11.11.2002, dochází k rozsáhlé změně u linky 845001. Na tuto linku jsou přesunuty spoje ze zrušené linky 845007 (některé souběžné spoje ze zrušené linky s linkou 845001 jsou pouze prodlouženy na zastávku Jihlavská, HETTICH). Na lince 845001 dále dochází ke změně v provozování některých spojů (např. provozování i v době celozávodní dovolené apod.).
     Na lince 845002 je pro směr Pilská nádrž nově zavedena zastávka Brněnská, policie. Na lince 845003 je zaveden jeden pár spojů v trase Autobusové nádraží - Jamborova, Vodojem (od 2.3.2003 dochází k přetrasování spojů 9 a 12, kdy spoje jsou nově vedeny přes zastávku Strojírenská, u Hajčmanů místo přes zastávku Nádražní, u pošty).
     V jízdních řádech linek 845004 a 845006 k žádné změně nedochází. U linky 845005 se rozšiřuje obsluha některých zastávek, kdy spoje 7, 9 a 11 obsluhují i zastávku Libušínská ulice (spoj číslo 9 dokonce v obou dopravních směrech) a spoje 3 a 15 nově zajíždějí na zastávku Brněnská.

Jízdní řád 2003/04
     Tento jízdní řád je přelomový, protože od začátku platnosti nového jízdního řádu se ve městě objevuje místo šesti dokonce 12 linek MHD.
     Spoje původní linky číslo 1 (845001) jsou rozděleny nově na linky 1A (845001), 1B (845011), 1C (845021) a 1D (845031). Linka již neobsluhuje Stržanov (dříve spoji 15 a 12), objevují se zde posily původních spojů číslo 3 a 8 (nyní spoj 3 linky B a spoj 6 linky A). Jako spoj 2 linky D je zde zapracována dříve technická jízda zpět na Autobusové nádraží po ukončení jízdy původního spoje 11. Původní spoje 17 a 16 jsou nyní v provozu v úseku Autobusové nádraží - TOKOZ. Původní spoje 25 a 24 jsou nyní v provozu ve všech pracovních dnech, původní spoje 27 a 26 nyní nejedou během letní ("celozávodní") dovolené.
     Spoje původní linky číslo 2 (845002) se nově dělí na spoje linek 2A (845002)a 2B (845012). Na lince 2B se objevuje nově pár posilových spojů 5 a 6, který v předchozím jízdním řádu nebyl zaznačen.
     Linka číslo 3 (845003) byla rozdělena nově na tři linky 3A (845003), 3B (845013) a 3C (845023). U původních spojů číslo 13 a 16 dochází k posunutí časové polohy o 5 minut.
     U linek číslo 2A, 2B, 4 (845004) a 5 (845005) je uvedeno garantované nasazování vozidel se snadným nástupem a výstupem. U linky číslo 6 (845006) nedochází ke změně.
     V průběhu platnosti jízdního řádu se uskutečnily od 29.2.2004 změny na linkách 3A a 3B, kde v obou případech došlo k opoždění tras o 5 minut vždy u jednoho spoje. U linky 3A jde o spoj 6, u linky 3B o spoj 1.

Jízdní řád 2004/05
    V novém jízdním řádu dochází pouze k posunutí tras spojů 2 a 3 o pět minut později u linky 1D (845031). Spoje 1 linky 2B (845012) je zajištěn částečně bezbariérově přístupným vozidlem, kde je nutná dopomoc průvodce. Na zbývajících linkách 1A (845001), 1B (845011), 1C (845021), 2A (845002), 3A (845003), 3B (845013), 3C (845023), 4 (845004), 5 (845005) a 6 (845006) se nic nemění.
    V průběhu platnosti jízdního řádu od 1.1.2005 dochází k redukci 12-ti spojů. Od 6.3.2005 dochází k omezení provozu spoje 18 na lince 1A v době tzv. celozávodní dovolené (přelom července a srpna).

Jízdní řád 2005/06
    V novém jízdním řádu dochází u linky 1A (845001) ke změně omezení u spojů číslo 5, 9, 12, 13 a 18, které nyní budou v provozu i v době tzv. celozávodní dovolené (přelom července a srpna). Analogicky toto platí pro spoj číslo 6 u linky 1B (845011), spoje číslo 2 a 3 u linky 1C (845021), spoj číslo 4 u linky 1D (845031) a všechny spoje linky 3C (845023).
    Dále dochází k rozdělení linky 4 na dvě linky 4A (845004) a 4B (845014), kdy na lince 4A zůstávají všechny spoje s výjimkou spojů 5, 11, 15, 39, 43, 47, 51 a 55, které přechází na linku 4B (a obsluhují navíc zastávku Vodojem, Jamborova). Analogicky jako v předchozím odstavci je spoj číslo 6 u linky 4A v provozu i v době tzv. celozávodní dovolené (přelom července a srpna).
    Na lince 5 (845005) u všech spojů nyní není omezení "31" v provedení negativními číslicemi (31.12. není  v roce 2005 pracovní den).
    U linek 2A (845002), 2B (845012), 3A (845003), 3B (845013) a 6 (845006) není žádná změna.
    Pozn.: V průběhu platnosti jízdního řádu došlo v souvislosti s uzavírkou mostu přes řeku Sázavu v Žižkově ulici z důvodu generální opravy tohoto mostu ke rozsáhlým změnám v MHD, změny se dotkly všech linek MHD s výjimkou linek číslo 1C, 2A a 5. Linky číslo 4A a 4B byly nahrazeny objížďkovým jízdním řádem linky 4 (3.7.2006-31.10.2006 a 1.11.2006-24.11.2006).

Jízdní řád 2006/07
    V tomto jízdním řádu nedochází k žádným změnám.
    Jízdní řády linek MHD mají tuto podobu: 1A (845001), 1B (845011), 1C (845021), 1D (845031), 2A (845002), 2B (845012), 3A (845003), 3B (845013), 3C (845023), 4A (845004), 4B (845014), 5 (845005) a 6 (845006).

Jízdní řád 2007/08
    V tomto jízdním řádu nedochází k žádným změnám u linek 1A (845001), 1B (845011), 1C (845021), 3A (845003), 3B (845013) a 6 (845006).
    V novém jízdním řádu linky 1D (845031) je pro směr z Autobusového nádraží vložena zastávka Dagmarky, časy odjezdů z ostatních zastávek zůstávají beze změny.
    V jízdních řádech linek 2A (845002) resp. 2B (845012) již nejsou vedeny s bezbariérově přístupným vozidlem spoj číslo 11 resp. spoj číslo 8.
    U jízdního řádu linky 3C (845023) se nově obsluhuje i úsek Autobusové nádraží - Jamská II, čímž se stává linka linkou okružní. Vše je spojeno se změnou časových údajů spojů linky (nově již všechny spoje zastavují na zastávce Strojírenská, u mostu a dále místo zastávky Wonkova obsluhují zastávky Vnitřní a Květná). Od 1.1.2008 byl spoj 6 veden v celé trase o 5 minut později.
    U jízdních řádů linek 4A (845004) a 4B (845014) se nově obsluhuje zastávka Strojírenská, u mostu, s čímž jsou spojeny i změny časových údajů u všech spojů (navíc spoj 7 u linky 4A nově zajíždí ke ŽĎASu).
    Od platnosti tohoto jízdního řádu se zavádí nová okružní linka 4C (845024).
    V novém jízdním řádu linky 5 (845005) některé spoje (1, 3, 11, 13) nově obsluhují i průmyslovou zónu Jamská (spojeno se změnami časových údajů) a nově se zavádí dva večerní spoje číslo 21 a 23.

Jízdní řád 2008/09
    V tomto jízdním řádu nedochází k žádným změnám u linek 3C (845023), 4B (845014) a 6 (845006).
    U jízdního řádu linky 1A (845001) jsou nově nezaváděny v období na přelomu roku (viz negativní značka "15") spoje číslo 2, 8, 15.
    Obdobně to platí i u linky číslo 1B (845011), kdy se jedná o zbývající spoje číslo 1, 2, 5, které doposud nebyly označeny negativní číslicí "15".
    Analogicky to je i u linky číslo 1C (845021), kdy jde o spoj číslo 1, nově s negativní číslicí "15".
    V novém jízdním řádu linky 1D (845031) je změna pouze u spoje číslo 3, který nyní neobsluhuje zastávky Nádražní a Dagmarky a dále začíná svoji jízdu na Autobusovém nádraží ze stanoviště číslo 5 místo doposud využívaného stanoviště číslo 2.
    V jízdním řádu linky 2A (845002) dochází ke změně u spoje číslo 2 (nově doplněna negativní značka "15") a 25 (nově není provozován v období před koncem roku).
    Částečná analogie jako u předchozí linky je i u jízdního řádu linky číslo 2B (845012), kdy spoj číslo 10 také není nově provozován v období před koncem roku.
    U linky číslo 3A (845003) u obou spojů a u linky číslo 3B (845013) u všech tří spojů je doplněna negativní značka "15".
    K velkým změnám dochází u jízdního řádu linky číslo 4A (845004). Spoje číslo 1 a 3 jsou doplněny o negativní značku "15", spoj 71 nově není provozován v období před koncem roku. Je zaveden posilový spoj číslo 5 (provoz ve dnech školního vyučování) ke kmenovému spoji číslo 17. Spoje číslo 57, 61, 65, 69 a 73 jsou přesunuty na linku číslo 4C. Od 8.3.2009 je v rámci změny u spoje 5 linky 4A doplněna negativní značka o omezení provozu mimo pracovní dny.
    U linky číslo 4C (845024) mají nově všechny dosavadní spoje doplněnu negativní značku "15". Přesunuté spoje z linky 4A, označené jako spoje číslo 17, 19, 21, 23, 25, mají stejné omezení jako uvedené spoje linky 4A z předchozího jízdního řádu s výjimkou spoje číslo 25, který nově není provozován v období před koncem roku.
    V novém jízdním řádu linky 5 (845005) mají nově spoje číslo 1 a 3 doplněnu negativní značku "15".

Jízdní řád 2009/10
    V tomto jízdním řádu nedochází k žádným změnám u linek 1A (845001), 1B (845011), 1C (845021), 1D (845031), 2A (845002), 2B (845012), 3A (845003), 3B (845013), 4B (845014), 4C (845024) a 6 (845006).
    V jízdním řádu linky 3C (845023) jsou spoje číslo 1, 2 a 4 v celé trase vedeny o 5 minut dříve, u linky 4A (845004) spoj číslo 1 nově svoji jízdu začíná již na zastávce Autobusové nádraží.
    U linky číslo 5 (845005) je změn nejvíce. Spoje číslo 1 a 15 na začátku jízdy obsluhuje nově i průmyslovou zónu (zastávky v pořadí Brněnská - Jamská II - Jamská I), neobsluhuje zastávku Brněnská, policie a ke konci jízdy obsluhuje v jiném pořadí průmyslovou zónu (nově Jamská I - Jamská II - Brněnská) - změna je i v objezdech z jednotlivých zastávek (navíc spoj číslo 1 odjíždí ze zastávky Autobusové nádraží o 5 minut dříve). Spoje číslo 3 a 13 na začátku jízdy obsluhují v jiném pořadí průmyslovou zónu (nově Brněnská - Jamská II - Jamská I), poté neobsluhují zastávku Brněnská, policie a ke konci jízdy obsluhují nově i průmyslovou zónu (zastávky v pořadí Jamská I - Jamská II - Brněnská) - změna je i v objezdech z jednotlivých zastávek. Spoj číslo 21 ke konci jízdy obsluhujíí v jiném pořadí průmyslovou zónu (nově Jamská I - Jamská II - Brněnská). Spoj číslo 23 na začátku jízdy obsluhuje v jiném pořadí průmyslovou zónu (nově Brněnská - Jamská II - Jamská I), poté neobsluhuje zastávku Brněnská, policie - změna je i v objezdech z jednotlivých zastávek.
    Od 1.9.2010 v souvislosti s provozněním zastávky Brněnská, Nákupní park došlo ke změnám jízdních řádů linek 2A (840002) a 4C (840024).

Jízdní řád 2010/11
    V tomto jízdním řádu nedochází k žádným změnám u linky 6 (845006).
    V jízdním řádu linky 1A (845001) se ruší negativní číslice "15" u všech dotčených spojů a dále u spojů číslo 11, 13, 14 a 18 se doplňuje negativní číslice "31". Totéž analogicky platí i pro linku 1B (840011), kde se ruší "15" u všech spojů a doplňuje "31" u spoje číslo 6. U linky 1C (840021) se opět ruší "15" u všech spojů a u linky 1D (840031) totéž pouze u spoje číslo 4.
    Pro linku 2A (840002) platí, že se ruší negativní číslice "15" u spoje číslo 2, a dále se u této linky vyjma spojů číslo 2 a 4 jsou všechny spoje vedeny o 5 minut dříve. U linky 2B (840012) jsou vedeny o 5 minut dříve všechny spoje vyjma spojů číslo 5 a 6.
  U linek 3A (840003), 3B (840013) a 3C (840023) se ruší u všech spojů negativní číslice "15". Současně u linky 3C se doplňuje negativní číslice "31" u spojů číslo 5 a 6.
   V jízdním řádu linky 4A (840004) se ruší "15" u spoje číslo 7 a u linky 4B (840014) se ruší "32" u spoje číslo 15. U linky 4C (840024) se ruší negativní číslice "15"  u spojů číslo 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15 a číslice "32" u spoje číslo 17. Současně u linky 4C se omezení pro pracovní dny ruší u spojů číslo 5, 7, 9, 11, 13 a 15.
   U linky 5 (840005) se ruší negativní číslice "15" u spojů číslo 1, 3, 21 a 23 s tím, že se současně doplňuje negativní číslice "31" u spojů číslo 21 a 23.

Jízdní řád 2011/12
    V tomto jízdním řádu nedochází k žádným změnám u linek 3A (840003), 3B (840013; pozn.: od 6.8.2012 nahrazeno objížďkovým jízdním řádem), 4A (840004), 4B (840014), 4C (840024; pozn.: linky 4A, 4B a 4C od 27.6.2012 nahrazeny objížďkovým jízdním řádem linky 4C) a 6 (845006).
    V jízdním řádu linky 1A (845001) se u spojů číslo 2, 5, 8, 9, 12 a 15 se obnovuje negativní číslice "15"; u spojů číslo 11, 13, 14 a 18 se zpětně negativní číslice "31" nahrazuje za "15"; spoj číslo 18 opožděn o 13 minut.
    U linky 1B (840011) u spojů číslo 1, 2 a 5 se obnovuje negativní číslice "15"; u spoje číslo 6 se zpětně negativní číslice "31" nahrazuje za "15". U linky 1C (840021) se u všech spojů obnovuje negativní číslice "15". V jízdním řádu linky 1D (840031) u spoje číslo 4 se obnovuje negativní číslice "15"; spoj číslo 1 uspíšen o 15 minut (pozn.: od 2.9.2012 zrušeny spoje 2 a 3). 
    V jízdním řádu linky 2A (840002) je spoj číslo 4 uspíšen o 14 minut, u linky 2B (840012) se ruší spoje číslo 5 a 6. 
    U linky 3C (840023) se u spojů číslo 5 a 6 ruší negativní číslice "31"; totéž platí i pro spoje číslo 21 a 23 linky 5 (840005).

Jízdní řád 2012/13
    V tomto jízdním řádu nedochází k žádným změnám u linek 1A (845001), 1B (845011), 1C (845021), 1D (845031), 2A (845002), 3A (845003), 3B (845013), 3C (845023), 4A (845004), 4B (845014), 4C (845024) a 6 (845006) - u linky 1D trvá zrušení spojů 2 a 3.
    V jízdním řádu linky 2B (845012) jsou zavedeny nové spoje číslo 5 a 6, u linky 5 (845005) potom nové spoje číslo 25 a 27.
    V průběhu platnosti jízdního řádu byl kromě dalších změn jízdní řád linek 4A a 4B nahrazen objížďkovým jízdním řádem 4A a dále jízdní řád linky 4C nahrazen objížďkovým jízdním řádem 4C.

Jízdní řád 2013/14
    V tomto jízdním řádu nedochází k žádným změnám u linek 3A (845003), 3B (845013) a 6 (845006).
    V jízdním řádu linky 1A (845001) všechny spoje kromě spoje číslo 7 nově nejedou také den před Štědrým dnem a dva dny po Novém roce. Toto platí analogicky pro všechny spoje linky 1B (845011), všechny spoje kromě spoje 1 u linky 1C (845021), spoj číslo 4 linky 1D (845031), spoje číslo 5 a 6 linky 3C (845023) a spoje číslo 1 a 3 linky 4A (845004).
    U linky 2A (845002) spoj číslo 25 nově nejede také den před Štědrým dnem, o vánočních svátcích a na Nový rok; dále spoj číslo 1 zajíždí na zastávku Brněnská, Nákupní park. Změna u spoje číslo 25 linky 2A platí analogicky pro spoj číslo 10 linky 2B (845012), spoj číslo 71 linky 4A a spoj číslo 25 linky 4C (845024). Dále u linky 4C spoje číslo 5, 7 a 9 nově nejedou na Štědrý den.
    Z linky 4A jsou přesunuty spoje číslo 31 a 35 na linku 4B (845014), nově číslované jako spoje číslo 17 a 19. U linky 5 (845005) spoje číslo 21 a 23 nově nejedou od dne před Štědrým dnem po Nový rok, spoje číslo 25 a 27 nejsou vedeny v neděli mezi vánočními svátky a Novým rokem, dále jsou vedeny odchylně o Velikonocích a v případě listopadového státního svátku. Dále na lince 5 je zaveden nový spoj číslo 29, spoj číslo 1 nově zajíždí ve druhé části trasy na zastávku Libušínská a jsou upraveny jízdní doby na konci trasy spoje číslo 7.

Jízdní řád 2014/16
    V tomto jízdním řádu nedochází k žádným změnám u linek 1B (845011), 2A (845002), 2B (845012), 3A (845003), 3B (845013), 3C (845023),  4C (845024), 5 (845005) a 6 (845006).
    V jízdním řádu linky 1A (845001) je spoj číslo 8 nově veden o 4 minuty dříve, u linky 1C (845021) je spoj číslo 1 veden o 5 minut dříve.
    U linky 1D (845031) spoj číslo 4 nově zastavuje na zastávce Žižkova.
    U linky 4A (845004) je spoj číslo 5 zrušen bez náhrady; dále jsou spoje číslo 1, 19, 23, 27, 59, 63, 67 a 71 přesunuty na linku 4B (845014) s tím, že nově zajíždějí na zastávku Vodojem, Jamborova.

Jízdní řád 2016/17
    V tomto jízdním řádu nedochází k žádným změnám u linek 2A (845002), 2B (845012), 3A (845003), 3B (845013), 3C (845023), 4A (845004), 4B (845014) a 5 (845005) .
    V jízdním řádu linky 1A (845001) uspíšený spoj číslo 1 po přesunu na linku číslo 1B jede přes ZR 3 s novým zastavováním na 3 zastávkách; spoj číslo 4 zrušen; spoj číslo 8 uspíšen a zajíždí až na zastávku Jihlavská, HETTICH; spoj číslo 9 zrušen; spoj číslo 11 uspíšen o 20 minut; spoj číslo 12 zrušen; spoj číslo 17 uspíšen
    U linky 1B (845011) spoj číslo 6 nově zastavuje na všech mezilehlých zastávkách.
    Linky 1C (845021) a 1D (845031) se ruší.
    V jízdním řádu linky 4C (845024) jsou vloženy dva spoje číslo 27 a 29 v pracovních dnech.
    Na lince 6 (845006) je několik změn, kdy místo spoje číslo 1 v pracovních dnech zařazen o 30 minut uspíšený spoj číslo 5 s ukončení na zastávce TOKOZ; místo spoje 2 v pracovních dnech zařazen o 3 minuty opožděný spoj číslo 8 s výchozí zastávkou TOKOZ.
    V průběhu platnosti došlo k celkové změně linkového vedení. Od 1. července 2017 byly zavedeny nové linky, a to 1 (845001), 2 (845002), 3 (845003), 4 (845004), 5 (845005), 6 (845006), 7 (845007), 8 (845008) a 9 (845009).
    K další změně jízdních řádů dochází od 3. září 2017. Na lince 1 (845001) byla u spoje 2 vložena nová zastávka Wonkova.
    Linka 2 (845002) se mění více. Pro směr na Pilskou nádrž se vkládají nové spoje 23, 25, 27 a 29 s odjezdy z Autobusového nádraží a nové spoje 24, 26, 28 (jede jen po zastávku TOKOZ, kde navazuje na spoj linky 7) a 30 s odjezdy od Pilské nádrže. Spoje 19 a 20 jsou zavedeny již celoročně. Spoj číslo 2 je opožděn o 10 minut, dále všechny ostatní spoje (kromě spoje 28) odjíždí z Pilské nádrže o 4 minuty později.
    U linky 4 (845004) se u spoje 5 ruší omezení jízdy mezi Vánocemi a Novým rokem. Spoje 5, 23 a 39 nově pokračují ze zastávky Autobusové nádraží jako spoje linky 9 bez přestupu.
    Změna u linky 5 (845005) je minimální, spoj číslo 1 je nově zaváděn celotýdenně.
    Linka 7 (845007) má opět více změn. Spoj číslo 3 je opožděn o 7 minut, spoj číslo 5 je uspíšen o cca 18 minut a projíždí i přes Vysočany. Spoje 6, 7 a 13 jsou zrušeny, respektive přesunuty na linku 2. Spoj číslo 9 je výrazně opožděn pro minimalizaci času na obrat na zastávce TOKOZ. Spoj číslo 12 je nově zaváděn celotýdenně.
    A nakonec u linky 9 (845009) se u lichých spojů ruší první polovina trasy spojů - tyto spoje navazují bez přestupu na zastávce Autobusové nádraží na spoje linky 4, přičemž je u spojů provedena drobná úprava časů. U sudých spojů je vypuštěna zastávka Jihlavská, HETTICH, čímž se u následujících zastávek zrychluje jízda o 2 minuty.
    Následně od 18. září 2017 je změna na lince 7 (845007), kdy spoj číslo 3 je uspíšen o 4 minuty. 

Jízdní řád 2018
    V rámci změny na lince 1 (845001) spoj číslo 5 nejede v úseku Bezručova, stadion - Bezručova, u pily.
    U linky 2 (845002) nově žádný spoj nezajíždí na zastávku Brněnská, Nákupní park; všechny spoje kromě spojů číslo 1 a 2 opožděny - odjezd lichých spojů z výchozí zastávky o 20 minut později, odjezd sudých spojů z výchozí zastávky o 14 minut později; spoj číslo 28 nově veden i v úseku TOKOZ - Autobusové nádraží.
    Pro linku 3 (845003) je zrušen spoj číslo 2; spoj číslo 3 nejede v úseku Jihlavská, HETTICH - Bezručova, u pily; spoj číslo 4 nejede v úseku Bezručova, u pily - Autobusové nádraží; spoje číslo 4, 6, 8 a 14 opožděny o 5 minut.
    V rámci linky 4 (845004) všechny spoje místo zastávky Sázavská obsluhují zastávky Libušínská, Žižkova a Brodská, obch.domy; spoj číslo 3 uspíšen o 5 minut; spoje číslo 7, 9, 13 až 39 uspíšeny o 20 minut; doplněn nový víkendový spoj číslo 41 v časech spoje číslo 3.
    U linky 5 (845005) všechny spoje místo zastávek Novoměstská a Neumannova obsluhují zastávky Horní a Havlíčkovo náměstí, dále místo zastávek Žižkova až Nádražní obsluhují zastávky Havlíčkovo náměstí až Jihlavská, ZDAR; spoje číslo 1, 29 a 31 zrušeny; spoje číslo 7 až 27 obsluhují v obou směrech zastávku Brněnská, Nákupní park; spoje číslo 3, 5, 9, 13, 17, 19, 21 a 25 vedeny pouze v pracovních dnech.
    Pro linku 6 (845006) jsou zavedeny nové spoje číslo 7, 9 až 14; všechny spoje nově obsluhují zastávky Libická, Okružní, horní, Okružní, rozc.Hamry a Okružní, dolní.
    V rámci linky 7 (845007) jsou spoje číslo 7 a 8 nahrazeny spoji číslo 6 a 7; zrušen spoj číslo 12; spoj číslo 10 vynechává zastávky Studentská, Vnitřní a Květná; spoj číslo 16 nejede v úseku Bezručova, u pily - Bezručova, stadion.
    U linky 8 (845008) všechny spoje vynechávají první zastávku Libická a zastávku Okružní, horní; všechny spoje nově obsluhují zastávky Brodská, obch.domy a Vodojem, Jamborova.
    Pro linku 9 (845009) jsou liché spoje uspíšeny o 12 minut.
    Dále od 13. srpna 2018 do 10. října 2018 platily výlukové jízdní řády linek 3 (845003), 4 (845004), 5 (845005), 6 (845006) a 8 (845008).
  Potom ještě u linky 5 (845005) od 13. října 2018 změna časů u všech spojů, spoje nově odjíždí ze zastávky Autobusové nádraží o 5 minut později.

Jízdní řád 2019
    V tomto jízdním řádu nedochází k žádným změnám u linek 1 (845001), 2 (845002), 5 (845005), 6 (845006) a 7 (845007).
    V rámci linky 3 (845003) je bez náhrady zrušen spoj číslo 14.
    U linky 4 (845004) je u spoje číslo 11 zrušeno omezení "10"; dále jsou v pracovních dnech zavedeny nové spoje s odjezdy v 8:30, v 9:30 a v 10:30, jejichž odjezdy v minutách odpovídají odjezdům v minutách spoje číslo 11.
    Pro linku 6 (845006) je o víkendech zaveden nový spoj, který jede ve stejných časech jako v pracovních dnech jedoucí spoj číslo 9; dále o víkendech zaveden nový spoj, který jede o 10 minut později oproti v pracovních dnech jedoucímu spoji číslo 12.
    U linky 7 (845007) je zaveden v pracovních dnech nový spoj na zastávku TOKOZ s odjezdem ze zastávky Autobusové nádraží v 7:10; zaveden v pracovních dnech nový spoj ve stejné trase jako spoj číslo 4 s odjezdem ze zastávky TOKOZ v 7:30.

Jízdní řád 2020
    Od začátku platnosti tohoto jízdního řádu oproti předcházejícímu nedochází k žádným změnám u linek 3 (845003), 4 (845004), 5 (845005), 7 (845007), 8 (845008) a 9 (845009). U linky 1 (845001) je spoj číslo 3 z výchozí zastávky uspíšen o 5 minut, z ostatních zastávek uspíšen o 4 minuty; dále spoj číslo 4 uspíšen o 4 minuty. V rámci linky 2 (845002) je spoj číslo 2 uspíšen o 5 minut a v rámci linky 6 (845006) je spoj číslo 4 uspíšen o 4 minuty.
    Od 1. února 2020 u linky 1 (845001) je spoj číslo 3 z výchozí zastávky opožděn o 5 minut, z ostatních zastávek opožděn o 4 minuty; dále spoj číslo 4 opožděn o 4 minuty. Dále u linky 6 (845006) je spoj číslo 4 opožděn o 4 minuty.
    Od 18. března 2020 u linky 4 (845004) jsou spoje číslo 11, 43, 45 a 47 zrušeny; dále u linky 6 (845006) jsou spoje číslo 7, 10 a 13 zrušeny.
    Od 28. března 2020 u linky 1 (845001) jsou spoje číslo 5 a 6 zrušeny; u spojů 3 a 7 není obsluhována zastávka Strojírenská, ŽĎAS; spoj 3 opožděn o 8 minut, od zastávky Strojírenská, u mostu o 6 minut; spoj 2 od zastávky Strojírenská, u Hajčmanů uspíšen o 2 minuty. U linky o 2 (845002) jsou spoje číslo 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 a 30 zrušeny, zbývající spoje vedeny jen v pracovních dnech; spoj číslo 2 opožděn o 5 minut. U linky 3 (845003) je spoj číslo 9 zrušen. U linky 4 (845004) jsou všechny spoje kromě spoje číslo 5 zrušeny; spoj číslo 5 uspíšen o 2 minuty a neobsluhuje zastávku Strojírenská, ŽĎAS. U linek 5 a 6 jsou všechny spoje zrušeny, proto se jejich jízdní řády nevydaly. U linky 7 (845007) jsou spoje číslo 3, 6, 7, 8, 9 a 16 zrušeny; spoj číslo 2 uspíšen o 4 minuty. U linky 8 (845008) jsou spoje číslo 3, 5, 7, 13, 17, 21, 23, 29, 31 a 33 zrušeny, zbývající spoje vedeny jen v pracovních dnech. U linky 9 (845009) je spoj číslo 6 zrušen; spoj číslo 2 opožděn o 10 minut.
    Od 4. května 2020 u linky 2 (845002) jsou všechny dosavadní spoje kromě spojů číslo 1 a 2 již vedeny celotýdenně; doplněn spoj 13 pro provoz v sobotu a dny pracovního klidu. U linky 3 (845003) je spoj číslo 9 obnoven. U linky 4 (845004) jsou obnoveny spoje číslo 9, 15, 19 a 23. U linky 5 (845005) jsou obnoveny spoje číslo 9, 13 a 17 - všechny ale vedeny o 10 minut dříve a celotýdenně. U linky 7 (845007) jsou obnoveny spoje číslo 3, 6 a 7. U linky 8 (845008) jsou všechny dosavadní spoje kromě spoje číslo 1 již vedeny celotýdenně. U linky 9 (845009) je spoj číslo 6 zrušen; spoj číslo 2 uspíšen o 10 minut (do původního času).
    Od 11. května 2020 se jízdní řády linek 2 (845002), 3 (845003), 5 (845005), 7 (845007), 8 (845008) a 9 (845009) vrací do stavu k 1. lednu 2020. U linky 1 (845001) dochází k návratu k jízdnímu řádu s platností od 1. 2. 2020 s výjimkou spoje číslo 3 (na začátku trasy opoždění o 8 minut; neobsluhování zastávky Strojírenská, ŽĎAS; na konci trasy opoždění o 6 minut) a spoje číslo 4 (opoždění o 12 minut). U linky 4 (845004) dochází k návratu k jízdnímu řádu s platností od 1. 1. 2020 s výjimkou spoje číslo 4 (na začátku trasy uspíšení o 2 minuty; neobsluhování zastávky Strojírenská, ŽĎAS; na konci trasy uspíšení o 3 minuty). U linky 6 (845006) dochází k návratu k jízdnímu řádu s platností od 1. 2. 2020 s výjimkou spoje číslo 4 (opoždění o 6 minut).
    Od 28. září 2020 u linky 3 (845003) je spoj číslo 5 uspíšen o 5 minut.
    Od 2. listopadu 2020 u linky 1 (845001) spoje číslo 3 a 5 obsluhují místo zastávky Studentská zastávku Wonkova. U linek 2 (845002), 3 (845003) a 5 (845005) všechny spoje obsluhují místo zastávky Studentská zastávku Wonkova. U linky 4 (845004) všechny spoje neobsluhují zastávky Studentská a Wonkova; spoj číslo 5 opožděn o 2 minuty. U linek 6 (845006) a 7 (845007) všechny dotčené spoje obsluhují místo zastávky Studentská zastávku Wonkova. U linky 8 (845008) všechny spoje neobsluhují zastávky Wonkova a Studentská.
    Od 1. prosince 2020 u linek 2 (845002), 4 (845004), 5 (845005), 7 (845007) a 8 (845008) návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 1. 2020; u linek 1 (845001) a 6 (845006) návrat k jízdnímu řádu s platností od 1. 2. 2020; u linky 3 (845003) návrat k jízdnímu řádu s platností od 28. 9. 2020.

Jízdní řád 2021
    U linky 1 (845001) jsou spoje 5 a 6 zrušeny. U linky 3 (845003) je spoj 7 opožděn o 2 minuty. U linky 4 (845004) jsou spoje 1, 37, 41, 43, 45 a 47 zrušeny, spoje 33 a 35 zrušeny o víkendech a svátcích, spoj 33 omezen mimo dny školního vyučování. U linky 5 (845005) jsou spoje 25 a 27 zrušeny. U linky 6 (845006) jsou spoje 1, 2, 11, 12, 13, 15 a 16 zrušeny, spoj 6 opožděn o 30 minut, spoj 14 uspíšen o 30 minut. U linky 7 (845007) jsou spoje 8 a 9 omezeny mimo dny školního vyučování, spoj 16 zrušen. U linky 8 (845008) je spoj 33 zrušen. U linek 2 (845002) a 9 (845009) ke změnám nedochází.
    Od 17. března 2021 u linky 2 (845002) zrušeny spoje 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 a 30; dále spoj 13 zrušen v pracovních dnech. U linky 4 (845004) zrušeny spoje 3, 7, 11, 13, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 33 a 35. U linky 5 (845005) zrušeny spoje 3, 5, 7, 11, 15, 19, 21 a 23; spoj 9 uspíšen o 10 minut. U linky 6 (845006) zrušeny všechny spoje. U linky 7 (845007) zrušeny spoje 8 a 9; dále spoj 3 opožděn o 25 minut. U linky 8 (845008) zrušeny spoje 3, 5, 7, 13, 17, 21, 29 a 31. U linky 9 (845009) spoj 1 bez návaznosti na zrušený spoj 3 linky 4.
    Od 1. dubna 2021 u linky 2 (845002) obnoveny spoje 9 a 10. U linky 4 (845004) obnoven spoj 3. U linky 5 (845005) spoje 13 a 17 uspíšeny o 10 minut. U linky 6 (845006) obnoveny spoje 3 a 6. U linky 9 (845009) spoj 1 opět navazuje na obnovený spoj 3 linky 4.
    Od 12. dubna 2021 u linky 4 (845004) obnoveny spoje 11 a 27 v pracovních dnech. U linky 5 (845005) obnoveny spoje 5 a 23 v pracovních dnech. U linky 7 (845007) obnoveny spoje 8 a 9.
    Od 1. května 2021 se obnovují jízdní řády s platností od 1. ledna 2021.
    Od 5. srpna 2021 u linky 1 (845001) u spoje 2 neobsluhovány zastávky Květná, Vnitřní a Wonkova; u spoje 3 neobsluhovány zastávky Bezručova, stadion, Květná a Vnitřní, navíc obsluhována zastávka Wonkova. U linky 2 (845002) a u linky 6 (845006) u všech spojů neobsluhovány zastávky Vnitřní a Květná, u lichých spojů také i zastávka Bezručova, stadion; navíc obsluhována zastávka Wonkova. U linky 3 (845003) a u linky 5 (845005) u všech spojů neobsluhovány zastávky Vnitřní a Květná, při jízdě směrem z centra také zastávka Bezručova, stadion; navíc obsluhována zastávka Wonkova. U linky 7 (845007) u dotčených spojů neobsluhovány zastávky Vnitřní a Květná, u lichých spojů také i zastávka Bezručova, stadion; navíc u dotčených spojů obsluhována zastávka Wonkova.
    Od 4. září 2021 u linky 1 (845001), linky 2 (845002), linky 6 (845006) a linky 7 (845007) u všech spojů neobsluhována zastávka Bezručova, stadion. U linky 3 (845003) u všech spojů neobsluhovány zastávky Bezručova, stadion, Nová, Vejmluvova, Sychrova a Bezručova, u pily; u spoje 3 navíc neobsluhována zastávka Vnitřní. U linky 5 (845005) u všech spojů neobsluhovány zastávky Bezručova, stadion, Nová, Vejmluvova, Sychrova a Bezručova, u pily.
    Od 4. října 2021 u linky 1 (845001), linky 2 (845002), linky 3 (845003), linky 5 (845005), linky 6 (845006) a linky 7 (845007) neobsluhována zastávka Bezručova, u pily.
    Od 1. listopadu 2021 se obnovují jízdní řády s platností od 1. ledna 2021.